Di tag: Abu Bakr

0

KEUTAMAAN ABU BAKR ASH-SIDDIQ

KEUTAMAAN ABU BAKR ASH-SIDDIQ Nasab Beliau Nama beliau adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amru bin Ka’ab bin Sa’ad bin Tayyim bin Murrah bin Ka’ab bin Lu-ay bin Ghalib al-Qurasyi At-Taimi.  Nasabnya bertemu...